Voor vragen bel 0528 35 1331 of e-mail ons op info@lichtendonk.com, wij helpen u graag verder.

Leveringsvoorwaarden

 

ALGEMENE INFO

LEVERINGSVOORWAARDEN INGAANDE 1-1-2016

 

Identiteit van de ondernemer.

Naam ondernemer (statutaire naam, eventueel aangevuld met handelsnaam); Lichtendonk Lijsten VOF

Vestigingsadres; Stephensonstraat 47-A, 7903 AS  HOOGEVEEN

Telefoonnummer en tijdstip(pen) waarop de ondernemer telefonisch te bereiken is;  Maandag t/m donderdag; 09.00-16.00 uur. Vrijdag 09.00-12.00 uur, tel.nr. (0528) 35 13 31

E-mailadres of ander aan de klant aangeboden elektronisch communicatiemiddel met dezelfde functionaliteit als email; info@lichtendonk.com 

KvK-nummer; 04086473

BTW-identificatienummer; NL8179.80.921.B.01

 

Toepasselijkheid.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en klant.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen.

In het geval van strijd tussen leveringsvoorwaarden, inkoopvoorwaarden en algemene voorwaarden zal de directie het laatste woord hebben.

 

Het aanbod.

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk met u gecommuniceerd.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

De offertes en aanvragen en prijzen zijn allen exclusief de geldende B.T.W. en exclusief verzend- of administratiekosten, tenzij anders vermeld of afgesproken.

Bij wijzigingen van prijzen van toeleveranciers of anderszins prijsverhogingen is Lichtendonk Lijsten gerechtigd zonder vooraankondiging deze wijzigingen door te voeren.

 

De overeenkomst.

De overeenkomst komt, onder voorbehoud, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de klant met klachten terecht kan;

b. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

c. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

 

Overmacht.

Indien er sprake is van overmacht (ziekte, rampen of anderszins onvoorziene situaties) is ondernemer vrijgesteld van de verplichting   om te leveren of tijdig uit te voeren. De ondernemer heeft het recht om de levering op te schorten of te ontbinden zonder dat er sprake kan zijn van enige schadevergoeding of anderszins voor de klant. 

Onder overmacht wordt verstaan elke situatie die zich voordoet die verhindert dat de ondernemer zich aan zijn afspraak kan houden. Hierbij kan men denken aan ziekte, epidemie, oorlogen, weersomstandigheden, transportproblemen en andere onvoorziene omstandigheden.

 

Klachten en geschillen.

Mocht er tussen ondernemer en opdrachtgever een klacht ontstaan, dan dient de opdrachtgever deze duidelijk omschreven, schriftelijk, bij de ondernemer kenbaar te maken. Uiterlijk binnen acht dagen na levering. Voor alle overeenkomsten gesloten tussen klant en ondernemer is het Nederlands recht van toepassing. Mochten geschillen niet direct opgelost kunnen worden zal de ondernemer zich wenden tot een Nederlandse rechter.

 

Aansprakelijkheid.

Ondernemer is alleen bij nalatigheid aansprakelijk, dit ter beoordeling aan de ondernemer.

Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade die voorkomt uit het gebruik of behandelen van geleverde goederen. Na levering bij de klant ligt de aansprakelijkheid bij de klant.

Indien ondernemer adviezen geeft, gevraagd of ongevraagd, zal ondernemer nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Ook in omgekeerde richting namelijk het niet geven van adviezen waarin de klant dat wel had verwacht kan ondernemer geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

 

 

LEVERINGS-, VERVOERS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

 

 

1. Bestellingen

Om de kans op fouten te voorkomen of in ieder geval te minimaliseren verzoeken wij u om uw order via onze website www.lichtendonk.com, via email of fax te sturen. Het risico van foutieve leveringen als gevolg van uw telefonische bestelling zijn voor uw eigen rekening.

 

2. Afleveradres

Wij verzoeken u alleen een afleveradres op te geven waar op normale werkdagen iemand aanwezig is om uw pakket in ontvangst te nemen. 

 

3. Afhalen bestelling

Het is mogelijk uw bestelling bij ons af te halen zodra deze gereed is. De vaste afhaaldag is vrijdagochtend, tussen 10.00 en 12.00 uur. Geeft u dit bij uw bestelling door. Zodra uw bestelling gereed is krijg u van ons bericht.

 

4. Levertijd / levering/ nalevering

De genoemde levertijd is op basis van normale voorraad. Hier is tussentijdse verkoop van materialen niet   inbegrepen. Mocht iets niet meer op voorraad zijn, krijgt u hiervan zo spoedig mogelijk van ons bericht. De genoemde levertijd geldt altijd bij benadering. Lichtendonk Lijsten is niet aansprakelijk voor afwijking van deze leveringstermijn. Indien wij ons, door welke oorzaak dan ook, niet kunnen houden aan onze levertijd zal er nooit sprake kunnen zijn van annulering van uw opdracht of een schadevergoeding.

Bestellingen > € 225,00 hebben een levertijd van minimaal 5 werkdagen, eerder indien mogelijk.
Bestellingen < € 225,00 die uiterlijk op maandag vòòr 12.00 uur bij ons binnen zijn, kunnen in dezelfde week geleverd worden. Uw bestelling wordt dan uiterlijk op vrijdag door ons verzonden.

Mocht een bestelling niet direct volledig geleverd kunnen worden, wordt deze bij de eerstvolgende bestelling meegeleverd of op verzoek niet franco zo spoedig mogelijk nagestuurd.

Nagekomen bestellingen kunnen op verzoek, indien mogelijk, ook dezelfde week nog geleverd worden. Naleveringen van deze bestellingen worden bij een eerstvolgende bestelling meegeleverd of op verzoek niet franco zo spoedig mogelijk nagestuurd. De kosten voor een nagekomen bestelling bedragen € 4,00 euro per order. Houdt u tevens rekening met het verschuiven van de bezorgdag. Wanneer u iets bijbestelt zal uw hele bestelling als nieuwe bestelling behandeld worden.

 

5. Annuleren

Annuleren is alleen telefonisch mogelijk. En alleen als uw order nog niet de status “In bewerking” heeft. U kunt dit online checken op www.lichtendonk.com als u de order zelf online geplaatst heeft.

 

6. Kleine ordertoeslag / bezorgkosten / spoedlevering

Voor bestellingen met een totaalbedrag kleiner dan € 50,- (netto excl. btw) worden standaard € 9,50 verzendkosten in rekening gebracht.  Voor bestellingen met een totaalbedrag minder dan € 50,- die worden afgehaald worden € 4,- administratiekosten/toeslag in rekening gebracht.

Bestellingen met een totaalbedrag groter dan € 225,- (netto excl. btw) worden franco verstuurd. Voor bestellingen met een totaalbedrag minder dan € 225,- maar meer dan € 50,- (netto excl. btw) worden
€ 5,50 verzendkosten in rekening gebracht.

Mocht u een spoedlevering willen, binnen 1 tot 2 werkdagen leveren, dan betaalt u een toeslag van € 12,50 per order. Altijd, en na overleg.

 

7. Retourzendingen bij schade

Eventuele retourzendingen bij schade dienen zo spoedig mogelijk binnen 48 uur, maar uiterlijk binnen de wettelijke termijn van 14 dagen na ontvangst van uw bestelling, telefonisch of per email bij ons gemeld te worden. De termijn van 48 uur hanteren wij met het oog op de breekbaarheid van onze producten. Meldingen die via de koerier gedaan worden zijn niet officieel.

Wilt u alstublieft de retouren verpakken in de originele verpakking, indien mogelijk, en daarbij uw naam en factuurnummer vermelden. Eventuele creditering vindt plaats na retourontvangst van de goederen.
Voor het claimen van eventuele transportschade bij de vervoerder hebben wij een foto van de schade inclusief de originele verpakking nodig. Wilt u hier a.u.b. aan meewerken?

 

8. Kleurverschillen lijsten en passepartouts

Bij nabestellingen kunnen er kleurafwijkingen optreden. Deze zijn niet te voorkomen. Wij doen wel ons uiterste best om deze afwijkingen en verschillen te beperken. Eventuele verschillen in uitvoering of kleur van twee verschillende leveringen, zijn geen aanleiding tot het annuleren of retourneren van uw bestelling.

 

9. Openingstijden

U kunt ons bedrijf alleen op afspraak bezoeken van dinsdag t/m donderdag van 9.00 – 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

 

10. Eigendomsrecht

Alle aan wederpartij geleverde goederen blijven eigendom van Lichtendonk Lijsten VOF, totdat alle bedragen die de wederpartij verschuldigd is voor de geleverde of te leveren goederen of verrichtte of te verrichten diensten zijn voldaan. De opdrachtgever mag de goederen, tot deze zijn betaald, niet verkopen of leveren aan zijn of haar klanten.

 

11. Werkzaamheden opplakken of inlijsten

Met betrekking tot opplak- en inlijstwerkzaamheden zullen wij uw werk altijd met de meeste zorgvuldigheid behandelen. Het aan ons toevertrouwen van uw inlijstings- of opplakwerkzaamheden geschiedt ten allen tijde voor risico van de klant.

 

12. Verzending

Bij verzending van uw bestelling wordt gebruik gemaakt van koeriersnetwerk Packs.nu die pakketten uitrijden in heel Nederland en België.

 

13. Glasbestelling

Indien u alleen glas nodig heeft voor een lijst, dan is het mogelijk om dit bij ons te bestellen. Dit wordt bij voorkeur verstuurd bij een bestaande bestelling. De glasplaat kan in verband met de verzending niet groter zijn dan de bestelde lijsten. De kosten voor het extra goed verpakken van het glas zullen € 5 euro bedragen.
Mocht het glas groter zijn of niet met de bestaande bestelling verstuurd kunnen worden, zullen we het glas apart verzenden. Houdt u dan ook rekening met hogere kosten voor verzending en verpakking. De verpakkingskosten zijn € 7,50, bovenop de kosten voor het glas zelf en de verzendkosten. Het risico voor het versturen van enkel losse glasplaten is altijd voor uzelf.

  

 

PRODUCTUITVOERING EN SPECIFICATIES

 

1. Afwijkende maten

Naast ons reguliere standaardprogramma van lijsten, maken wij vanzelfsprekend ook lijsten met speciale maten en uitvoeringen. Voor afwijkende formaten, zijnde groter dan 70x100 centimeter, is de prijs op aanvraag. Stuur hiervoor een email naar info@lichtendonk.com of gebruik het contactformulier op onze website www.lichtendonk.com.

 

2. Baklijsten

Bij het bestellen van baklijsten is 1cm rondom het canvasdoek standaard. U dient zelf een optie te selecteren. De mogelijkheden zijn; Geen ruimte (we maken het dan 2,5 mm rondom groter, dit doen we om speling van de spielatten en de doekbevestiging op te vangen), 0,5 cm ruimte, 1 cm ruimte of 2 cm ruimte.

We spreken bij baklijsten altijd over de binnenmaat van de lijst, nooit over de buitenmaat van de lijst.

 

3. Beschermhoeken

De beschermhoeken die wij gebruiken worden gemaakt van eenzijdig wit golfkarton.

 

4. Fotolijsten verpakking/inhoud

De lijsten zijn voorzien van  -normaal helder of anti-reflex glas van 2mm
                                                  -MDF 3mm (zie hieronder voor de uitvoering)
                                                  -inlegvel voorzien van bedrukking (met uitzonder van speciale maten)
                                                  -beschermhoeken
                                                  -per stuk ingeseald

 

FORMAAT

UITVOERING ACHTERWAND

Van 9x13 cm t/m 25x25

MDF 3 mm met schuifpoot en 1 of 2 haakjes

Van 28x35 cm t/m 50x60 cm

MDF 3 mm met 1 of 2 gespannen metalen kabeltjes

Van 50x70 cm t/m 70x100 cm

MDF 3 mm met 2 haakjes (of 3 afhankelijk van de lengte)

 

5. Glassoorten

Helder glas;
Ook wel helder float-glas genoemd. Dit glas is een glaskwaliteit waarvan beide zijden perfect vlak zijn doordat tijdens het productieproces het gesmolten glas bovenop een bad van gesmolten tin wordt gegoten. Omdat het glas lichter is dan tin, blijft het drijven. Omdat tin in gesmolten toestand perfect glad is, worden beide zijden van het glas perfect vlak. Helder glas is meer geschikt voor dubbele passepartouts dan anti-reflex glas.

Anti-reflex glas;
Ook wel mat glas of geëtst glas genoemd. Wij gebruiken het dubbelzijdig anti-reflex glas. Deze glassoort is benodigd voor glans-foto`s omdat met helder glas de foto op den duur aan de foto gaat kleven. Anti-reflex glas is geschikt voor direct op de foto of maximaal 1 passepartout.

Glasvervangend acryl;
2 mm dik geëxtrudeerde slagvaste polystyreenplaat met tweezijdig glanzend/helder oppervlakte. Dit materiaal is altijd aan beide zijden voorzien van een beschermlaag. Wij verwijderen bij het inlijsten èèn zijde. De andere zijde dient u zelf te verwijderen. Het schoonmaken van dit materiaal dient u alleen met een zachte doek te doen om krassen te voorkomen.

Perfect White Artglas of Museumglas;
Dit glas is kortgezegd wit glas met een coating. De unieke eigenschappen zijn de ontspiegeling, UV-bescherming, anti-reflecterende coating, extra helderheid en het glas is vrijwel kleurloos. Dit soort glas is geschikt voor alle soorten inlijstingen!

 

6. Meerprijzen speciale diensten

In laten lijsten; Altijd op aanvraag en in overleg. 
2 ophanghaken; € 0,80
Aanbrengen ophangdraad vanaf 30x30 cm t/m 80x120 cm; € 2,50
Opplakken op 0,8 mm dik Easymount opplakkarton; Vanaf € 4,- (afhankelijk van de maat). De maximale maatvoering voor het opplakken is 80 cm (lengte of breedte).
Opplakken op 1mm dik polystyreen kan tot maatvoering 88 cm.

Genoemde prijzen zijn exclusief btw.

 

7. Lijsten in afwijkende formaten

Op speciale maten en lijsten in afwijkende formaten is nooit korting van toepassing. Eventueel is op aanvraag korting mogelijk bij grotere afnames van 10 stuks of meer.

Indien u een lijst bestelt in een maat groter dan 60x80 cm, dan wordt dit, met toeslag, geleverd met glasvervangend acryl. Mocht u dit niet willen, zal levering van deze bestelling helemaal voor risico van de opdrachtgever zijn, omdat de kans op glasbreuk met gewoon anti-reflex of helder glas bij deze maten veel groter is.

 

8. Achterwanden

De achterwanden van onze lijsten zijn vervaardigd van 3 mm dik MDF. Dit materiaal is een lijmgebonden houtvezelplaat die volledig is geperst. Daardoor is de plaat sterk en glad.
Voor grotere en afwijkende maten gebruiken we wit geschuimd polystyreen. Dit is een wat flexibeler materiaal en daardoor meer geschikt voor grotere maten van 80x120 en groter.

De achterwanden worden gemonteerd door middel van plooibare nieten. De smalle nieten zijn ongeveer 10 tot 15 keer buigbaar. De brede nieten zijn ongeveer 15 tot 20 keer buigbaar.

 

9. Lijsten zonder glas

Mocht u een lijst willen bestellen zonder glas en/of achterwand dan is de prijs gelijk aan de prijs van de lijst met glas/achterwand.

 

10. Maatvoeringen

Bij al onze houten en aluminium lijsten spreken we altijd over een fotomaat, glasmaat of postermaat. Bij onze baklijsten hebben we het over de doekmaat, binnenmaat of de sponningmaat.

 

11. Onderdelen

Alle metalen/stalen onderdelen die worden gebruikt bij de fabricage van onze lijsten zijn van RVS vervaardigd.

 

12. Passepartouts

Wij werken met passepartouts van Bainbridge, Moorman en eigen merk Lichtendonk, in diverse veelgebruikte kleuren. Mocht u een kleur of ander passepartout willen die niet op onze website staat, kunt u, bij voorkeur via email, contact met ons opnemen.

Onze passepartouts zijn in de kern en aan de achterzijde zuurvrij en verkleuren niet. De toplaag kan wel verkleuren, maar dat doet de foto of tekening ook door de zon. Een helemaal zuurvrij passepartout kan wel, maar dan dient ook UV-glas geadviseerd te worden.

De dikte van het passepartout karton is 1,4 mm.

Lichtendonk gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek en winkelen bij Lichtendonk voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen en buiten onze website volgen en verzamelen. Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan jouw interesses en kun je informatie delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Je kunt je toestemming altijd weer intrekken. Lees meer